PradžiaStruktūra ir kontaktaiMokyklos taryba

Mokyklos taryba

2019-2020 mokslo metai

Mokyklos tarybos pirmininkė

Auksė Jankevičienė, mokytoja

Mokyklos tarybos nariai:
        Mokytojai
Nijolė Bagdonavičienė
Alma Knabikienė

         Tėvai
Laima Dilienė
Kristina Kazlauskaitė
Asta Šybienė

       Mokiniai
Elija Petuchovaitė, 6 kl
Titas Bakanas, 7 kl.
Greta Tijušaitė, 8 kl.

       Skapiškio seniūnijos atstovai

Roma Bugaiškienė

Jolanta Petraitienė


                                                                                                                                                                                                                 Išrašas
                                                                                                           PATVIRTINTA
                                                                                                           Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                           2018 m. balandžio 26 d.
                                                                                                           sprendimu Nr. TS-116

KUPIŠKIO R. SKAPIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

33. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų.

34. Taryba telkia Mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus) ir vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda kolegialiai nagrinėti ir spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauja teisėtiems Mokyklos interesams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą.

35. Tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti Mokyklos misiją. Tarybos nariu negali būti tos pačios mokyklos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

36. Tarybos sudėtis: trys Mokykloje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), trys mokytojai, trys mokiniai, du Skapiškio seniūnijos bendruomenės atstovai. Taryba renkama dvejų metų kadencijai, atnaujinama kas vienerius metus.

37. Į Tarybą tris tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Mokyklos visuotinis tėvų susirinkimas atviru balsavimu balsų dauguma, tris mokytojus – Mokytojų taryba atviru balsavimu balsų dauguma, tris mokinius – Mokinių taryba atviru balsavimu balsų dauguma, du vietos bendruomenės atstovus – Skapiškio seniūnija.

38. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau, kaip tris kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau, kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Esant reikalui, gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis.

39. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame naujai išrinktos Tarybos posėdyje. Pirmininkas kviečia Tarybos posėdžius, jiems pirmininkauja, ruošia medžiagą, kviečia reikiamus asmenis. Naujai išrinktos Tarybos pirmąjį posėdį kviečia senosios Tarybos pirmininkas. Mokyklos Tarybos sekretorius renkamas atviru balsavimu, balsų dauguma pirmame naujai išrinktos Tarybos posėdyje.

40. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami mokytojai, ugdytinių ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), administracijos atstovai ir kiti su Mokyklos bendruomenės veikla susijusių įstaigų, organizacijų atstovai, kurie nėra Tarybos nariai.

41. Mokyklos direktorius gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose be teisės balsuoti.

42. Mokyklos direktorius iš naujo teikia svarstyti tuos Tarybos sprendimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teisės aktams.

43. Taryba:

43.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

43.2. svarsto Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinį veiklos planą, ugdymo planą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus ir jiems pritaria;

43.3. kiekvienais metais vertina Mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl ataskaitos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai;

43.4. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

43.5. pasirenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;

43.6. deleguoja atstovus stebėtojo teisėmis dalyvauti pretendentų į mokytojo pareigas atrankoje;

43.7. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

43.8. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

43.9. svarsto Mokytojų, Metodinės, Mokinių Tarybų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

43.10. teikia siūlymus dėl saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;

43.11. renka narius į Mokyklos Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją (negali būti renkami mokiniai);

43.12. vykstant konkursui į Mokyklos direktoriaus pareigas, teikia kandidatus į konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka;

43.13. turi teisę gauti informaciją apie Mokyklos veiklą;

43.14. vykdo kitas teisės aktais Tarybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

44. Tarybos pirmininkas kas metai pateikia Tarybos veiklos ataskaitą visuotiniame Mokyklos bendruomenės narių susirinkime.

45.  Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

Atnaujinta 2019-09-10