PradžiaStruktūra ir kontaktaiMokinių taryba

Mokinių taryba

2017-2018 mokslo metai

Mokinių tarybos pirmininkas
Giedrius Tijušas, 10 kl.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja
Karolina Vilimaitė, 10 kl.

Mokinių tarybos nariai:

Evelina Žiaugrytė, 5 kl.
Brigita Meilutė, 5 kl.
Gerda Kirkytė, 6 kl.
Greta Tijušaitė, 6 kl.
Eglė Jasiūnaitė, 7 kl.
Orinta Aleknaitė, 7 kl.
Linas Giedrys, 8 kl.
Karolis Velk, 8 kl.
Martynas Rauduvė, 9 kl.

MT

                                                                                                                                                         Išrašas
                                                                                                                 PATVIRTINTA
                                                                                                                 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                                 2011 m. rugsėjo 15 d.
                                                                                                                 sprendimu Nr. TS-205

KUPIŠKIO R. SKAPIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

49. Mokinių taryba – nuolat veikianti Mokyklos  mokinių savivaldos institucija.
50. Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai ( po 2 atstovus iš 5-10 klasių ).
51. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas Mokinių tarybos narių susirinkime.
52. Mokinių taryba:
52.1. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos;
52.2. dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, rašo projektus jaunimo užimtumo klausimais; susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo;
52.3. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus; sprendžia įvairias mokinių problemas, pageidavimus;
52.4. padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, nepamokinę veiklą ir laisvalaikį;
52.5. deleguoja narius į  Mokyklos tarybą.